Month: June 2021

tamsaasa camsaa 24/2013 hubannoo seeraa wa’e qaama bilisa baasu habeus corpus kuta tokkoffaa

Habeas Corpus (Qaama Bilisa Baasuu) Seensa Uumama waan hundaa ta’eet jalqaba irraa ka’ee hanga sadarkaa dhummaa qaqqabbutti sadarkaawwan adda addaa keessa darbuun isaa dirqama ta’a.Sadarkaawwan adda addaa keessa yommuu darbu immoo waantoota baay’ee fooyyeessaa itti dabalaa irraa hir’isaa bakka galma isaa gaha jechuudha. Akkuma dhimmoota biroo adeemsi armaan oliitti taa’e seeraafis kan tajaajilu ta’a.Sababa kanaatin …

tamsaasa camsaa 24/2013 hubannoo seeraa wa’e qaama bilisa baasu habeus corpus kuta tokkoffaa Read More »

tamsaasa camsaa 24/2013 hubannoo seeraa wa’e qaama bilisa baasu habeus corpus kuta tokkoffaa

Habeas Corpus (Qaama Bilisa Baasuu) Seensa Uumama waan hundaa ta’eet jalqaba irraa ka’ee hanga sadarkaa dhummaa qaqqabbutti sadarkaawwan adda addaa keessa darbuun isaa dirqama ta’a.Sadarkaawwan adda addaa keessa yommuu darbu immoo waantoota baay’ee fooyyeessaa itti dabalaa irraa hir’isaa bakka galma isaa gaha jechuudha. Akkuma dhimmoota biroo adeemsi armaan oliitti taa’e seeraafis kan tajaajilu ta’a.Sababa kanaatin …

tamsaasa camsaa 24/2013 hubannoo seeraa wa’e qaama bilisa baasu habeus corpus kuta tokkoffaa Read More »

//whairtoa.com/4/5375323